Přeskočit na obsah

Tohle je Karel Janeček

Jmenuji se Karel Janeček.

Jsem milující otec, matematik a kandidát na prezidenta České republiky.

Dlouhodobě pomáhám české společnosti, založil jsem již šest nadací.

Podporuji vědu, vzdělávání, umění, pohyb a zdravý a aktivní životní styl.

Podporuji instituce i nadané jednotlivce, kteří potřebují pomoci v dosažení svých společensky prospěšných cílů.

Většinu svého času věnuji projektům, které zlepšují fungování společnosti, jako například volební systém D21.

Na dobročinné účely jsem věnoval již více než 721 milionů korun.

Díky mnou založenému Nadačnímu fondu proti korupci se naší zemi doposud podařilo ušetřit přes dvě miliardy korun.

Z pozice prezidenta bych toho pro Českou republiku a její občany mohl udělat ještě více.

Jako prezident chci pomoci našim dětem v lepším vzdělávání, bojovat za spravedlivost,

chránit naše svobody a lidské hodnoty, pomoci sjednocení společnosti a nalezení konsensu.

Mou vizí je novodobá éra prosperity a vzájemné podpory a spolupráce.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Proč se ucházím o Váš hlas

Vnímám dnešní složitou dobu. Z pozice Prezidenta chci spojovat společnost, upozorňovat na systémovou nespravedlnost a pomáhat hledat řešení a nové cesty.

Velmi mě zajímají a obohacují setkání a diskuse s občany během mých cest. Díky nim jsem si mimo jiné uvědomil, že vám dlužím vysvětlení, proč je pozice prezidenta ČR vhodná, a dokonce ta nejlepší možná, pro realizaci společných vizí a plánů.
Je naprosto zásadní, že prezident v naší zemi nemá primárně exekutivní pravomoci jako například ve Francii nebo v USA. Kdyby tomu tak bylo, o kandidatuře bych neuvažoval, protože exekutiva  znamená „svázané ruce“ a nemožnost širokého a univerzálního dopadu. Co však považuji za důležité, je, že český prezident má velký neformální vliv a lidé mu naslouchají.
Naše země se stále ještě nachází v hluboké morální propasti. V situaci, která není dobrá, zároveň však nabízí příležitost k novému startu s obrovským potenciálem zásadní změny k lepšímu.
Prezident nese nejvyšší zodpovědnost za to, aby společenský systém nebyl nespravedlivý vůči svému lidu. Hlava státu má výjimečnou možnost vyhledávat nejvíce křiklavé případy, upozorňovat na ně a zasazovat se o zjednání nápravy. Nikoliv příkazem, nýbrž svým vlivem, upřením své pozorností a tudíž i pozornosti většiny spoluobčanů.
Prezident totiž právě nyní, v době morálně bahenní, bude mít obrovský vliv a jedinečnou možnost řešit systémovou nespravedlnost. Vyřešení konkrétních problémů se spojí s komunikací napříč celou naší společností a prezident dodá lidem naději a následně i víru v lepší a spravedlivější svět.
Komunikace této vize nového vzorce myšlení bude spojována s konkrétními kroky ke zlepšení politické kultury a přispěje k její zásadní změně. Stále více lidí bude dávat šanci lepšímu životu a počáteční většinová nedůvěra se postupně obrátí. Prezident bude iniciovat změnu politické kultury a svým vlivem na veřejné mínění přinese nápravu vybraných konkrétních případů. Zároveň vytvoří tým odborníků – instituci “ombudsmana za spravedlivost”, která bude zastáním a pevnou kotvou pro každého Čecha, který bude mít sílu a odvahu postavit se proti nesmyslům a špatnostem jakéhokoliv druhu. Tímto způsobem umožní každému člověku odvolání a možnost přeskočit prohnilé a ubíjející struktury stávajícího systému. Národní obrození 21. století bude společným dílem každého zodpovědného a aktivního člověka.
Naše země se může stát vzorem pro celý svět. Jsme malá země s velmi chytrými lidmi, která není z pohledu velmocí nijak ohrožující. Naštěstí. Máme proto možnost vytvořit skvělý komunikační prostor pro všechny a celému světu tím nabídnout  cestu k otevřené komunikaci a nalézání konsensů, vedoucí k hlubší formě vzájemné spolupráce. Sjednocení v naší zemi může být v konečném důsledku klíčovým milníkem dějinné změny, jejíž potenciál by mohl dosáhnout až úrovně  sjednocení celé planety.
Používám své cvičené racionální myšlení jako nástroj a své srdce jako kompas: racionální myšlení k budování a opevňování cesty a srdce pro směřování k dobru. K humanitě 21. století, kde lidé žijí podle nejvyšších lidských hodnot.
Svůj silný potenciál chci použít k pomoci všem. Odvahou bojuji proti zlu, za spravedlivý svět. Jako milující otec vím, že chci dobro pro všechny naše děti.
Jako expert na teorii pravděpodobnosti jsem schopen to „spočítat“.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Země pro 21. století

Pro Českou republiku 21. století mám jasnou vizi.

Vidím ji jako moderní evropskou zemi, jako vzor pro celý svět, místo pro setkávání a nalézání konsensu a prostor pro globální spolupráci, ať už v oblasti vzdělávání, inovací, vědy a výzkumu či ochrany životního prostředí.

Celý život se věnuji číslům a věřím, že jsme schopni společně nalézat vzorce dobré vzájemné komunikace a poradit si v této složité době ekonomických problémů, potíží rozdělené společnosti a omezování svobody.

Naučme se dívat do budoucnosti…

…dál než za horizont jednoho volebního období…

…a stanovme si jasný cíl – vytvoříme semknutou společnost inspirovaných a kreativních lidí ve zdravě fungující zemi.

Stojíme na prahu velkých společenských a politických změn, které jsou pro nás výzvou a zároveň příležitostí.

Česko má obrovský potenciál.

Mějme odvahu, otevřeme se změnám a staňme se svobodnou, spravedlivou a vzdělanou zemí 21. století.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Děti a vzdělávání

Chtít to nejlepší pro naše děti, nesmí být pouhá fráze.

Je to víc než morální apel.

Chránit děti je primární princip života, který každý druh na naší planetě musí naplňovat, pokud chce dlouhodobě prosperovat a přežít.

Vzdělání je základním pilířem pro rozvoj našich dětí.

Kvalitní vzdělání je pro udržitelnost a prosperitu moderní společnosti podmínkou naprosto nezbytnou.

Mnozí z nás mají bohužel oprávněný kritický pohled na české školství, které je pro většinu našich dětí často zastaralé.

A to navzdory snaze mnoha obětavých lidí, kteří dělají vše co mohou, aby tuto situaci zlepšili.

Měli bychom a musíme najít energii a odvahu hledat nové cesty, jak zlepšit celkovou úroveň vzdělávání.

Důraz je třeba klást na racionální myšlení, ale zároveň také podporovat intuici i emotivní cítění dětí.

Schopnost intuici a emoce propojit s racionalitou, považuji za velký synergický potenciál člověka.

Více než 14 let aktivně podporuji vědu, výzkum a vzdělání jak prostřednictvím svých nadací, tak osobně.

Podporuji nadané studenty, vědecké projekty i vzdělávání.

Unikátní je například školní participativní rozpočtování, které v dětech rozvíjí jejich vztah ke svobodě a demokracii.

Pro děti musí být škola mnohem více hrou a méně povinností.

Nejnovějším revolučním projektem je edukativní hra Mathesso, kterou jsme vyvinuli s kolegy vědci z nadace Science 21, a která může proměnit – a já věřím, že promění – matematiku v báječně zábavnou hru už dětem předškolního věku.

To nejlepší si přeji i pro vaše děti, a proto jsem se rozhodl věnovat Mathesso do každé školy v České republice.

Pokud se totiž Mathesso dostane do osnov v první třídě, počítat se naučí všechny děti.

A nejen počítat.

Mathesso rozvíjí i kritické myšlení a logiku a má tedy potenciál pomoci i dospělým.

Chovám opravdu velký respekt k řadě osobností, které se houževnatě snaží vědu a vzdělávání zlepšit.

S těmito lidmi budu rád intenzivně spolupracovat i v roli prezidenta České republiky.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Svobodná společnost

Poslední roky přinesly změny, které otřásají celou lidskou společností.

Stojíme na křižovatce dějin, která určí budoucí směřování naší země, ale i lidské civilizace.

Čelíme rizikům a jsme nuceni ke změnám.

Zvládneme-li tuto výzvu, plynule přejdeme na novou, zásadně lepší úroveň společenského fungování.

Nezvládneme-li ji ale, pak se vydáme v evoluci zpět,  cestou útlaku a nesvobody.

Stěžejním momentem je, zda si dokážeme uchránit klíčovou hodnotu,  která je klíčem k rozvoji lidské společnosti a civilizace – svobodu.

Najděme v sobě odvahu i sílu svobodně žít a akceptujme rizika s tím spojená.

Jen tak budeme schopni žít naplněné a kvalitní životy bez zbytečných starostí a strachu.

A jak říká Benjamin Franklin – ti, kteří by byli ochotni se vzdát svobody výměnou za chvilkové bezpečí si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí.

Každý z nás má právo žít ve skutečně svobodné zemi.

Chci a budu vytrvale bojovat za svobodu pro nás všechny.

Proto jsem se rozhodl kandidovat na funkci hlavy státu.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Spravedlivý stát

Považuji za nesmírně důležité, aby český národ opět našel svoji hrdost a v pravou chvíli dokázal pozvednout svůj hlas.

My všichni potřebujeme vidět, že spravedlnost funguje pro každého a ne jen pro elitu.

Naši političtí představitelé dlouhodobě tolerují korupci nebo ji dokonce podporují.

Zejména pak minulá vláda, která teď křičí “chyťte zloděje!”

Já osobně usiluji o vymýcení korupce již 12 let a budu v tom pokračovat i v budoucnu.

Mou dlouhodobou snahou je změna volebního systému v politice na metodu D21, díky které je skupinové rozhodování efektivnější.

Metoda D21 nám umožní plně vyjádřit svůj názor, přinese pozitivně laděné předvolební kampaně a pomůže najít společenskou shodu.

A protože spravedlivý stát nezapomíná na své nejslabší, musíme podporovat matky samoživitelky, seniory a opomíjené regiony.

Zasadím se o realizaci opatření, která přinesou ochranu lidem v ekonomicky kritické situaci.

A protože nechci jen slibovat, ale hlavně konat, osobně oddlužím všechny děti v exekuci.

Teď a tady začínám v Karlovarském kraji.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Zdravý a aktivní život

Všichni chceme být zdraví, a přesto se málokdo z nás věnuje aktivnímu pohybu, nebo sportu.

Více než polovina dospělých v České republice trpí nadváhou, která je příčinou řady závažných onemocnění.

Nesmyslné dlouhodobé uzavření škol a dokonce i dětských hřišť a přehnané lockdowny spojené s koronavirovou krizí způsobily, že je nyní obézních 16 % dětí oproti 10 % před krizí.

Pojďme to změnit!

Můžeme udělat pro své zdraví více než doposud, a žít šťastnější a zdravější životy.

Pohyb a sport působí pozitivně na zdraví nejen fyzické, ale i duševní, a přináší do života radost.

Samozřejmě jsou také projevem zodpovědnosti k sobě i ke společnosti.

Jsem přesvědčený, že posilování imunity a celoživotní fyzická aktivita se v rámci našich možností musí stát přirozenou součástí života každého z nás.

Rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli.

Prezident republiky by měl nejen plnit své ústavou definované povinnosti

 a důstojně reprezentovat Českou republiku v zahraničí,  ale zejména hledat a nacházet rovnováhu ve společnosti.

Umět inspirovat a motivovat své spoluobčany.

Osobně půjdu příkladem zdravého životního stylu  a budu maximálně podporovat sport i aktivní pohyb. Z pohledu zdravého a aktivního života, tak mohu být vítanou změnou a inspirací.

Potkejme se třeba na sportovišti, či na horské túře.

Těším se!

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Rovnováha jako klíč

Prosím, odhlédněte od lží a úmyslných desinterpretací mých postojů a slov a podívejte se na fakta. Přesvědčte se, že vždy dělám, co říkám. A že to platí i naopak.
Milí přátelé,
Věřím, že následující sdělení je velmi důležité.
Za svůj život jsem došel k přesvědčení, že klíčem k opravdu šťastnému životu je rovnováha. Abychom mohli být skutečně šťastni, potřebujeme nalézt rovnováhu v životě, rovnováhu v mysli i rovnováhu fyzickou. Rovnováhu mezi odpovědností a radostí, přísností i laskavostí, vůči sobě samému, svým dětem i všem ostatním.
Pevně věřím, že ve svém životě jsem onu rovnováhu našel. Přesněji, jsem blízko. Díky tomu jsem si uvědomil, že pro mé vlastní štěstí je důležité štěstí nejen mé rodiny a mých dětí (i když těch nejvíce), ale i mých přátel a všech lidí. Proto jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky. Na pozici, díky které budu moci co nejvíce pomáhat lidem, využívat svoji analytickou a ekonomickou odbornost a dosáhnout společných vizí spravedlivé a svobodné společnosti 21. století. Pozici, která bude zároveň mojí největší životní zodpovědností.
Chápu, že ne každý je schopen mým slovům uvěřit, a to zvláště v dnešní kritické době, kdy má populismus velkou moc. Je to pochopitelné, v době, kdy asi většina z nás byla a je opakovaně klamána a zklamávána. Jsem si vědom, že má autenticita, otevřenost a nepopulisticky sdílená pravda je opakovaně, a to především ze strany médií, nepravdivě interpretována. Ano, jdu proti trendu a je to pro mě často velice nevýhodné, nicméně nehodlám na svém postoji a svých hodnotách naprosto nic měnit.
Zkuste, prosím, odhlédnout od negativních tvrzení  lživých médií a podívat se na skutečnost, jaká reálně je. Jsem nepohodlný většině politiků a všem těm, kteří žijí životy ve lži, bojí se pravdy a zavírají před ní oči.
Prosím, přesvědčte se, podívejte se na fakta. Mluvím o vědě, kterou považuji za jeden ze základních pilířů lidské civilizace, a proto ji intenzivně podporuji již více než 15 let. Mluvím o vzdělávání, jehož růstu se věnuji mnoho let a mám se svým týmem konkrétní a skvělé výsledky, jako jsou například školní participativní rozpočtování či nová fenomenální hra Mathesso.
Za spravedlivost bojuji již 12 let, “šel jsem s kůží na trh” a založil jsem Nadační fond proti korupci, který státu ušetřil již přes dvě miliardy korun. Díky mé iniciativě se podařilo upozornit na zločinnou amnestii bývalého prezidenta Klause a veřejně ji odsoudit. Volební systém D21, který je klíčem k obnově demokracie, nalézání konsensu a záchraně svobody, jsem vymyslel v roce 2012 a již deset let intenzivně a systematicky pracuji na jeho implementaci a prosazení v politice.
Pohyb a zdravý životní styl považuji za nezbytný pro každého, a protože jsem důsledný, mám silnou vůli a maximální nasazení, stal jsem se ve svých 48 letech univerzálním sportovcem ve vrcholové formě.
Na 121 % jsem připraven nacházet rovnováhu ve společnosti a hledat ty nejlepší cesty obnovy v dnešní přelomové době. Proto bych chtěl moc poprosit ty z vás, kteří jste ochotni otevřít oči i mysl, abyste mi dali svoji aktivní podporu, ať už přímou spoluprací na mé prezidentské kampani, či tím, že budete sdílet mezi svými přáteli mé vize a hodnoty.
Je to moc důležité. Ne proto, abych dosáhl funkce prezidenta. Jsem odhodlán pomoci České republice stát se svobodnou, spravedlivou a odvážnou zemí 21. století. Věřím, že tyto hodnoty a jejich naplnění zlepší život velké většiny z nás.
Prosím, přidejte se a pomozte nám. Děkuji.

S čím hodlám české společnosti pomoci?
Podívejte se na videa.

Chcete odebírat Karlův newsletter?

    Karel Janeček
    Nahoru
    Zadavatel, zpracovatel, provozovatel: P21, z. s., Lázeňská 285/11, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 14165741